Buổi Đào tạo sử dụng Máy hiện sóng LECROY

expected string or bytes-like object