Các chuẩn ổ cắm và phích cắm điện trên thế giới

expected string or bytes-like object