Cách sử dụng đồng hồ vạn năng

expected string or bytes-like object