Khi nào dùng Máy đo nhiệt độ tiếp xúc

expected string or bytes-like object