Thiết bị dò thân nhiệt ứng dụng để phát hiện nhiễm cúm H1N1, H5N1,...

expected string or bytes-like object