Thiết bị ghi nhiệt độ, độ ẩm, nghiêng, sóc Bosch TDL110

expected string or bytes-like object