Thiết kế gỡ lỗi nhanh hơn với Máy hiện sóng 6 in 1

expected string or bytes-like object